Mottagandet av asylsökande

Myndigheter och kommuner samverkar kring mottagandet av de asylsökande som kommer till vårt län.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna samordnar och koordinerar arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet från 1 januari 2017.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. 

Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. 

Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Bidrag för verksamhet inom ramen för tidiga insatser 

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Migrationsverket

Migrationsverkets uppdrag består i att pröva ansökningar från personer som vill besöka eller bo i Sverige, söka asyl eller ansöka om svenskt medborgarskap.

Mer om Migrationsverkets uppdrag går att läsa på deras webbplats.

Kommunen

Kommunernas ansvar är att erbjuda boende, skola och omsorg till de barn utan vårdnadshavare som kommer, men även bistå de vuxna asylsökande med kommunal service.