Publikationer 

Urval: Miljö & klimat, MiljömålRensa urval
Din sökning gav 30 träffar
 • Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

  Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport-2015-17 (933 kB)

 • Miljökvalitetsmålen 2015

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.
  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-11 (2 MB)

 • Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

  Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

  Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport-2015-15 (806 kB)

 • Miljökvalitetsmålen 2014 – Uppföljning av miljötillståndet i Blekinge

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam för att vi ska n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-23 (2 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade
  miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-20 (5 MB)

  Sammanfattning, inledning, referenser och bilagor (464 kB)

  Programområde Luft (513 kB)

  Programområde Skog (586 kB)

  Programområde Jordbruksmark (349 kB)

  Programområde Våtmark (409 kB)

  Programområde Landskap (641 kB)

  Programområde Sötvatten (1 MB)

  Programområde Kust och hav (979 kB)

  Programområde Miljögiftssamordning (269 kB)

  Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning (252 kB)

 • Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport-2014-18 (1 MB)

 • Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

  För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala
  handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan
  bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Pressrum

  Rapport-2014-17 (1 MB)

 • Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Pressrum

  Rapport-2014-11 (2 MB)

 • Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013.

  Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning.

  Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Pressrum

  Barnhalsorapport (1 MB)

  Beställ publikation

 • Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
  Målgruppen är lokala och regional ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap

  Rapport-2014-12 (3 MB)

 • Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

  På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserbar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog vara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-10 (1 MB)

 • Checklista regionala miljömål

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Miljömål

  checklista (791 kB)

 • Extrema vattenstånd i Blekinge

  SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge analyserat extrema vattenstånd i ett framtida klimat. För att få en kvantitativ uppskattning av dessa extremer har SMHI beräknat
  återkomsttider för vattenståndstidsserier. Den globala havsnivåhöjningen enligt IPCC:s nya AR5-rapport har varit central när återkomsttider i ett framtida klimat uppskattats. Rapporten presenterar metodiken som använts, s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-7 (680 kB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i
  samhället.
  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lokala ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-4 (2 MB)

 • Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  Rapport-2013-23 (2 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling
  på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen
  har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lok ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2013-15 (597 kB)

 • Ett hållbart Blekinge

  Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Miljömål, Pressrum

  Ett hållbart Blekinge (6 MB)

  Beslut om åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 (995 kB)

  Remissredogörelse för åtgärdsprogrammet (532 kB)

  Remissversion åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2013-2016 (2 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sammanställning av miljökvalitetsmålen med preciseringar och av regeringen beslutade etappmål. Uppdaterad 2012-10-15.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömål i Blekinge (2 MB)

 • Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen

  Data från 321 enskilda vattendrag med information om vattenkemi, kiselalger och bottenfauna sammanställdes och analyserades för att jämföra kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer på närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen. Vad gäller surhet gav kiselalgsindexet en mer precis och pålitlig överrensstämmelse med uppmätta pH-halter (både årsmedel och lägsta pH under året) ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2011_7 (1 MB)

 • Miljö och hälsa 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län.

  2007 genomfördes en nationell enkät med fokus på miljöns påverkan på den vuxna befolkningens hälsa. Målgruppen var personer i åldrarna mellan 18 och 80 år som hade bott i Sverige i minst 5 år. Analysen av enkätsvaren ger en aktuell bild av exponeringen för olika miljöfaktorer i Sverige och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker denna exponering för med sig i befolkningen.

  Enkäten skickades ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Rapport_Miljo_Halsa_2009 (812 kB)