Publikationer 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 9 träffar
 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16 (1 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

  Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
  har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-14 (2 MB)

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15 (655 kB)

 • Biotopvårdsplan för Bräkneåns södra del

  Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Under en femårsperiod pågår projekt Målarmusslans återkomst ger friskare åar som syftar till att rädda musslan och
  förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Blekinge är det inom Natura 2000-områdena Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet
  är ett samarbete mellan Länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-6 (2 MB)

 • Inventering av fjärilar och vedlevande skalbaggar i Gö naturreservat 2012

  Gö naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter. Förutom ek finns i de rikare skogarna också ett varierande inslag av andra ädellövarter, främst ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm. Bok och ask förekommer i bestånd på några områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Insektsinventering-2013-13 (2 MB)

 • Värna Vårda Visa

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  VVVBlekinge-130201 (3 MB)

 • Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Marin_inventering_Utklippan_2009 (1 MB)

 • Provfiske vid Tromtö i Blekinge län, augusti 2009

  Provfiske vid Tromtö i Blekinge län, augusti 2009 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  ProvfiskeTromto_2009 (708 kB)

 • Lavar på Jordö

  Lavar på Jordö Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-lavar-Jordo-lagupplost (1 MB)

Träffar per publikationstyp