Publikationer 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Makroalger i fyra Blekingeåar 2015

  Det vi idag kallar alger är en mycket heterogen växtgrupp, där den mest avvikande gruppen tillhör
  prokaryoterna som därför ibland kallas blågröna bakterier eller cyanobakterier istället för
  blågrönalger. Alla alger saknar rot, stam och blad. De är en mycket viktig del i näringsväven, dels som
  föda och skydd åt andra organismer, dels som syreproducenter. Påväxtalgerna i ett vatten utgörs av
  de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-5 (6 MB)

 • Stormusselinventering i Mörrumsån 2015

  Mörrumsån är ett av landets värdefullaste och artrikaste vattendrag. Mörrumsån ingår i Natura
  2000, av riksintresse för naturvård och är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten.
  Delar av ån är skyddad som naturreservat och arbetet med bildande av nya naturreservat
  pågår. Samtidigt finns behov av restaureringsåtgärder i ån för att ytterligare höja värdet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-4 (3 MB)

 • Bottenfauna i Mörrumsån 2015

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har en bottenfaunaundersökning gjorts av Mörrumsåns
  nedre del, mellan Svängsta och Mörrum. Syftet med undersökningen är främst att få underlag
  till planeringen av ett nytt naturreservat i området. Totalt 15 lokaler inventerades i oktober 2015.
  Vattenföringen var låg för årstiden, vilket gjorde att provtagningen kunde genomföras utan
  större svårigheter. Å ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-3 (5 MB)

 • Ormgransbeståndet Göljahults naturreservat – Inventering februari 2015

  Göljahults naturreservat ligger i Ronneby kommun, Blekinge län och omfattar ett tämligen stort olikåldrigt bestånd ormgranar. Den 29 oktober 1959 beslutade länsstyrelsen
  Blekinge län om fridlysning av ormgransbeståndet i Göljahult som ett naturminne, vilket gör Göljahult till ett av Blekinge läns äldsta naturskyddsområde.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2015-3 (745 kB)

 • Övervakning av sandödla och dess livsmiljöer i Blekinge 2014

  En inventering av sandödla genomfördes i Blekinge 2004. Vid inventeringen noterades förekomst av sandödla och lämpligt habitat för arten avgränsades. Många nya lokaler hittades vid inventeringen, och många lokaler har även hittas efter 2004. Blekinge är därmed det län i landet med flest kända sandödlelokaler. I
  Blekinge förekommer sandödlor i gamla sand- och grustag, längs järnvägsvallar och på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport-2014-21 (2 MB)

 • Nya utsättningslokaler för grönfläckig padda i Blekinge - Inventeringsresultat och förslag

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-19 (3 MB)

 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16 (1 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

  Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
  har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-14 (2 MB)

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15 (655 kB)

 • Biotopvårdsplan för Bräkneåns södra del

  Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Under en femårsperiod pågår projekt Målarmusslans återkomst ger friskare åar som syftar till att rädda musslan och
  förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Blekinge är det inom Natura 2000-områdena Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet
  är ett samarbete mellan Länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-6 (2 MB)

 • Inventering av fjärilar och vedlevande skalbaggar i Gö naturreservat 2012

  Gö naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter. Förutom ek finns i de rikare skogarna också ett varierande inslag av andra ädellövarter, främst ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm. Bok och ask förekommer i bestånd på några områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Insektsinventering-2013-13 (2 MB)

 • Värna Vårda Visa

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  VVVBlekinge-130201 (3 MB)

 • Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Marin_inventering_Utklippan_2009 (1 MB)

 • Provfiske vid Tromtö i Blekinge län, augusti 2009

  Provfiske vid Tromtö i Blekinge län, augusti 2009 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  ProvfiskeTromto_2009 (708 kB)

 • Lavar på Jordö

  Lavar på Jordö Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-lavar-Jordo-lagupplost (1 MB)