Bredband

Digitala tjänster blir alltmer betydelsefulla. Idag utförs alltfler tjänster via nätet. Vi läser tidningen, ser på film, spelar spel, utnyttjar sociala medier, beställer biljetter, jobbar på distans etc. Den nya generationen är uppväxta med internet och dess möjligheter och har svårt att föreställa sig en vardag utan internet.

Möjligheterna att utnyttja digitala tjänster är oändliga, och i framtiden kommer behovet av en snabb uppkoppling vara ännu större. Vårdrelaterade tjänster är i inledningsfas men kommer att expandera. Mer om detta kan man läsa i länets handlingsplan för ReDA.

Att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på bredbandsutbyggnad framgår bland annat av en studie som gjorts av Swedish ICT/ACREO.

Stokab – en samhällsekonomisk analys (sammanfattning)

Illustration internet glowing

Bredbandsstrategi för Blekinge län

Den regionala bredbandsstrategin beslutades den 6 maj 2015.

Sammanfattning av bredbandsstrategin

En väl utbyggd fiberbaserad IT-infrastruktur är idag en förutsättning för fortsatt utveckling för Blekinges kommuner och regionen som helhet. Efterfrågan och utvecklingen av digitala tjänster ökar i allt snabbare takt, och förväntningarna är stora på kommande samhällsekonomiska vinster och ökad välfärd. I syfte att ange regionala målsättningar, samt att samordna och underlätta genomförandet av den utbyggnad som krävs för att hela samhället skall få ta del av den nya infrastrukturen, har denna strategi tagits fram.

Strategin anger följande målsättningar avseende bredbands- tillgången 2020 i Blekinge Län, vilka även delvis ansluter till de nationella utbyggnadsmålen:

  • År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för Blekinges totala kommunikationsbehov.
  • År 2020 har minst 90 % av Blekinges hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
  • År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Strategin innehåller ett antal framgångsfaktorer samt en handlingsplan som anger ansvar och uppföljning av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta mål.

Strategin ansluter till ett antal strategiska dokument och program från Europeisk till lokal nivå, vilka kortfattat redovisas.

En sammanställning av befintlig och planerad utbyggnad fram till 2020 har gjorts med utgångspunkt i PTS "Bredbandskarta" där nätägarna årligen redovisar befintlig och nytillkommen utbyggnad. Statistiken har kompletterats med information som inhämtats från våra regionala marknadsaktörer.

Efter att marknadsaktörerna byggt ut de kommersiellt lönsamma områdena och tillgängliga statsstöd investerats på landsbygden, så visar sammanställningen att vi har en bit kvar för att nå upp till utbyggnadsmålen.

Avslutningsvis görs en bedömning av det kvarvarande investeringsbehovet.

Hämta hela bredbandsstrategin här.

Stöd för bredband

Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Kanalisationsstöd Sedan år 2008 finns stöd till projekt för anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur. För att få stöd krävs att kanalisationen läggs ner i samband med utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur. I Blekinge omfattar stödet 926 000 kr årligen.

Vem kan söka stöd?

Sökande kan till exempel vara en kommun, företag, samfällighetsförening eller en ekonomisk förening. Även privatpersoner kan söka stödet. Exempel på projekt som kan/inte kan få stöd hittar du i faktabladet till höger på Länsstyrelsens i Örebro webbplats.

Ansökan

Ansökningar om stöd kan göras vid länsstyrelsen i det län där där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen i Örebro samordnar informationen om stödet. Ansökningsblankett och anvisningar finns här:

Till Länsstyrelsen i Örebro

Man kommer även att kunna söka stöd för bredbandsutbyggnad i det nya Landsbygdsprogrammet. Regelverket för programmet är inte klart ännu, men det har varit möjligt att söka från september 2014. Beslut kommer tidigast kunna fattas i september 2015. Arbetet med det nya Landsbygdsprogrammet kan du följa på jordbruksverkets hemsida

Länk till Jordbruksverkets hemsida

 Ansökta bredbandsprojekt inom Landsbygsprogrammet hos Länsstyrelsen i Blekinge